INSCRIPCIONS SUPERDIUMENGES

FER LA INSCRIPCIÓ:

  Dades del menor:

  Dades mare/pare/tutor legal:

  Escull la quota:

  Assegurança d'accidents(obligatòria):

  En cas de no tenir assegurança, vols contractar-la?

  *Per formalitzar la inscripció heu de fer un ingrés amb l’import total, al compte del club ES84-0182-2815-18-0201609376 BBVA
  En realitzar l’ingrés heu d’especificar (NOM, COGNOMS DEL NEN/A + opcions escollides)

  El sotasignant, com a representant legal del menor, per mitjà del present document:

  L’informem que les dades personals que ens facilita seran incorporades en un fitxer titularitat del Club Esquí Puigcerdà.